CZ Yearbook 2019 /cz

| 5 Hospodářské výsledky České zbrojovky a.s. byly v posled- ních několik letech kontinu- álně výborné. Navázala na ně vaše společnost i v loňském roce a v jaké kondici vstupuje do dalšího období? Máte pravdu, výsledky naší fir- my jsou výborné a určitě je na místě slovo kontinuálně. Pro uplynulé období, které začalo už v roce 2007, opravdu platí, že se neslo ve znamení trva- lého růstu. Ten nezastavil ani takový fenomén, jakým byla světová hospodářská krize. Pokud jde o rok 2018, na do- savadní vývoj jsme navázali a máme za sebou další rekord- ní výsledky s dalším meziroč- ním zlepšením. Abych byl kon- krétní: prodali jsme na 380 tisíc kusů našich zbraní, přičemž zhruba 90 procenty se na tom podílel export. Naše společnost přitom obchoduje s asi 100 ze- měmi, přitom největší exportní teritoria tvoří Evropa, Thajsko, Kanada a především USA. Dlouhodobě je pro Českou zbrojovku a.s. stěžejní trh v USA. Rok 2018 přinesl jistou změnu v přístupu k tomuto významnému regionu. V čem tato změna spočívá? Naši firmu a její produkty zná americký trh především od roku 1997, kdy ve Spojených státech vznikla pobočka CZ -USA. O osm let později jsme koupili Dan Wesson Firearms, CHCEME BÝT SILNÝM PARTNEREM NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ Rozhovor s generálním ředitelem České zbrojovky a.s. Ing. Ladislavem Britaňákem, MBA výrobce legendárních pisto- lí Colt 1911 a revolverů. Věděli jsme však, že pokud chceme na tomto trhu dál expando- vat, musíme hledat nové cesty. Proto padlo rozhodnutí vyrá- bět naše zbraně přímo ve Spo- jených státech. né zbraně a výbušniny (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), který uděluje body za klíčové vlastnosti a pa- rametry zbraní. Pokud výrobek nevyhoví, nemá šanci na im- port. Podstatným důvodem pro přenesení výroby je pak zákon Buy American Act. Ten stanoví, za jakých podmínek lze dodávat federálním orga- nizacím. Pokud chceme dodá- vat naše zbraně, musí být více než polovina hodnoty zbraně vyrobena v USA. Trh ve Spoje- ných státech je pro nás nejen prestižní, ale zajímavý i z hle- diska jeho potenciálu. Proto má smysl budovat zde také výrobní kapacitu. Česká zbrojovka a.s. je tradičně výrazně exportní firmou. Zku- šenosti ale ukazují, že jen pro- dávat již nestačí. Jak se v tomto ohledu proměnil přístup vaší společnosti k zákazníkům? Potvrzením kvalit nových zbra- ní značky CZ je rozšíření naší prodejní sítě do více než 100 zemí celého světa a stále roz- sáhlejší referenční seznam spokojených zákazníků. Mnozí z nich volí logisticky i ekono- micky výhodnější cestu náku- pu ucelené produktové řady, kterou vedle zbraní samot- ných tvoří bohaté příslušenství, kompletní servis nebo přesně zacílený výcvik. Myslím, že jsme začali ješ- tě víc chápat naše zákazníky Vminulémroce se námpodaři- lo poprvé vyrobit zbraň CZ, kte- rá nese označení Made in USA. Znamená to mimo jiné, že smí být nabízena a dodávána fede- rálním ozbrojeným složkám ve Spojených státech. Nikoho asi nepřekvapí, že se jedná o naši populární pistoli P-10. Je známo, že si Američané vlastní trh chrání daleko dů- sledněji než ostatní země. Mu- seli jsme proto splnit kritéria Úřadu pro alkohol, tabák, střel-

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA5MTg=